Condicions generals de Reserva Online de CAL ROSSA. Condicions generals de contractació i ús del lloc web calrossa.com.

1. FINALITAT I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents estipulacions tenen com a finalitat, regular l’ús dels serveis de venda electrònica dels diferents béns i serveis oferts per CAL ROSSA, via internet des de la seva pàgina web (calrossa.com) i que consisteixen en serveis d’allotjament i venda de productes de proximitat o ecològics.

Les clàusules esmentades a continuació configuren un contracte marc que tots els usuaris que accedeixin a la pàgina calrossa.com estan obligats a conèixer i acceptar. Als efectes únicament de les presents condicions generals, l’expressió “usuari” comprèn qualsevol internauta que accedeixi a la pàgina web calrossa.com, mitjançant els seus mitjans.

Els serveis oferts per CAL ROSSA a la present web es regularan per les condicions contingudes en el present contracte. CAL ROSSA es reserva el dret a modificar, totalment o parcial, aquestes condicions generals, i seran aplicables les noves que acordi des del moment de la seva publicació a la pàgina. En qualsevol cas, les modificacions esmentades no tindran efectes retroactius sobre els béns o serveis ja prèviament contractats pels usuaris.

Aquestes Condicions Generals vinculen ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda l’eficàcia de la qual opera en el moment de la subscripció de la comanda a instàncies del client, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment s’especificaran, tot això de conformitat amb el previst en l’art. 1.255 del Codi Civil que recull el principi de l’autonomia de la voluntat i pactes entre les parts contractants. Amb caràcter general s’entendrà que l’usuari accepta les condicions i regles d’ús aquí relacionades des del moment en què realitza una comanda.

CAL ROSSA fa tots els esforços dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda a la web calrossa.com de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus aliè en tot moment a la voluntat de CAL ROSSA es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, CAL ROSSA li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

Els continguts de la web CAL ROSSA podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre la naturalesa i disponibilitat d’alguns productes i serveis. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte o servei el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda. CAL ROSSA no és responsable directament ni indirecta de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per calrossa.com. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els productors, fabricants o distribuïdors d’aquests productes.

En referència als productes disponibles, el client entén que CAL ROSSA és un intermediari entre ell i el productor, fabricant o distribuïdor.

2. IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL

CAL ROSSA TAUS SL., a partir d’ara CAL ROSSA, amb domicili al Barri Santa Magdalena, núm. 162, 25700, la Seu d’Urgell, Lleida, amb CIF B25785858, inscrita al Registre Mercantil de Lleida, Full L-28015, Tom 1395, Foli 184, posa a disposició en el seu lloc web calrossa.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

3. OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen la contractació de productes i serveis oferts per CAL ROSSA i la publicitat dirigida als seus clients/usuaris, tot això a través de la seva pàgina web, així com els drets i obligacions de les parts derivants de les operacions de compravenda concertades entre els mateixos.

4. CONDICIONS LEGALS DE PRESTACIÓ DE SERVEI I RESPONSABILITAT

CAL ROSSA, en compliment amb el que es disposa en l’art. 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, a través de la seva pàgina web i de les presents Condicions Generals, possibilita l’accés per mitjans electrònics de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta a la informació comprensiva de les seves dades fiscals, domicili i adreça de comunicacions, així com a les dades del client, d’accés exclusiu al mateix, que obrin en poder de l’empresa.

5. CONDICIONS D’ACCÉS DE L’USUARI/CLIENT

L’usuari de la pàgina web de CAL ROSSA tindrà dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública recollida a la mateixa, si bé CAL ROSSA es reserva el dret a restringir l’accés a informació, promocions i ofertes especials als seus clients registrats.

La informació pública continguda a la pàgina web de CAL ROSSA referida tant a la companyia CAL ROSSA com a les marques, productes, logotips, etc…. de les empreses productores i fabricants dels productes i serveis oferts es troben protegides per les disposicions legals sobre propietat intel·lectual i industrial, per la qual cosa no s’autoritza la còpia, transmissió, cessió, alienació o utilització pel client alienes a la finalitat publicitària de la seva publicació virtual que no comptin amb el consentiment exprés de CAL ROSSA, del fabricant del producte o del titular de marques i logotips, en els termes previstos en l’apartat 15 sobre Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual.

Per poder realitzar reserves a la pàgina web calrossa.com, cada client proporcionarà a CAL ROSSA de forma voluntària i sota la seva responsabilitat les seves dades de caràcter personal.

Totes les dades de caràcter personal proporcionades pels clients de forma fraudulenta o falsa podran ser considerades com a delicte de falsedat de documents mercantils.

CAL ROSSA podrà oferir al client un sistema de registre personal a través de correu electrònic i una contrasenya (password) per facilitar-li futures operacions de compra. En tal cas, podrà designar al seu criteri la contrasenya desitjada.

El client es compromet a assegurar la confidencialitat de la seva pròpia contrasenya d’accés. CAL ROSSA queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l’incorrecte ús o negligència per part del client en el compliment de la seva obligació de confidencialitat de les seves claus d’accés.

6. PREUS

Els preus dels productes exposats a la pàgina web de CAL ROSSA inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar. Aquest impost (IVA) es mostrarà desglossat durant el procés de realització de comandes.

CAL ROSSA es reserva a cada moment i unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

CAL ROSSA fa tots els esforços dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda a la web calrossa.com de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de CAL ROSSA, es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de reserva basada en aquest error, CAL ROSSA li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva reserva sense cap cost per la seva banda.

7. PRODUCTES I SERVEIS

En el moment de formalització de la comanda a través de la web calrossa.com s’entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga a les parts. CAL ROSSA emmagatzemarà electrònicament les dades de la comanda.

El compromís adquirit per CAL ROSSA de venda i lliurament dels productes oferts queda supeditat a l’estoc del producte anunciat i a la disponibilitat del mateix fins a fi d’existències, per la qual cosa CAL ROSSA, en el seu compromís de qualitat i servei al client, intenta en tot moment que els productes anunciats estiguin disponibles. No obstant això, de concórrer circumstàncies excepcionals de multi-comandes interactives o aquelles altres que provoquin la fi d’existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituint íntegrament al client en cas de prepagament les quantitats pagades pel mateix, sense que procedeixi a favor de cap de les parts cap indemnització en concepte d’incompliment de contracte, dany emergent o lucre cessant.

8. PAGAMENT

El pagament es realitzarà per defecte mitjançant targeta de crèdit i de forma segura a través de la passarel·la RedSys de CaixaBank. Per a altres formes de pagament preguem a l’usuari que es posi en contacte amb CAL ROSSA a info@acalrossa.com.

9. DRETS DEL CLIENT

 • Confidencialitat i seguretat de les dades personals del client de conformitat amb l’establert en la legislació espanyola vigent sobre protecció de dades.
 • No difusió, transmissió o publicació de les dades dels clients sense el seu exprés consentiment.
 • No rebre correus electrònics promocionals ni publicitaris en cas d’haver-los rebutjat.
 • Consultar, modificar i eliminar les dades personals del client que obrin en la base de dades de CAL ROSSA a petició del client, tot això conforme al que es disposa a l’apartat “Política de privadesa”.
 • Accedir gratuïtament a les seccions obertes de la pàgina web de CAL ROSSA.
 • Conèixer a cada moment l’estat de tramitació de la comanda efectuada.

El client tindrà dret a la revocació de la reserva sol·licitada en un termini de 24h des de la recepció de la mateixa, prèvia comunicació a CAL ROSSA.

10. OBLIGACIONS DE L’USUARI/CLIENT

 • Conservar les seves claus personals amb la deguda diligència en cas de disposar d’elles.
 • Facilitar a CAL ROSSA dades personals i de contacte verídiques.
 • Utilitzar la informació publicada per CAL ROSSA exclusivament pel client estrictament dins de la relació comercial personal pretesa.
 • No reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per CAL ROSSA en tots els seus continguts sense permís exprés de la pròpia companyia.
 • Utilitzar fidelment el servei de compres facilitat per CAL ROSSA a la seva pàgina web, abstenint-se de manipular els continguts de la seva pàgina web, o interferir en els seus mitjans informàtics a través de virus o altres conductes prohibides en Dret.
 • Respectar el pacte de compra una vegada acceptat la comanda, amb l’oportú pagament del preu concertat.

11. DRETS de CAL ROSSA

 • Conservar, modificar o suspendre el seu web sense previ avís.
 • Modificar el preu de les ofertes.
 • Rebutjar comandes per falta d’existències o impagament del client.
 • Rebutjar comandes per comportaments il·lícits dels clients, o per qualsevol altre motiu, per prevenir possibles fraus.
 • Rebutjar l’accés a les eines informàtiques a clients en cas d’incompliment d’aquestes condicions.
 • Percebre l’import de les compres del client acceptada la transacció.
 • Reservar-se el domini i conservar la plena propietat de l’article fins a l’íntegre pagament per part del client.
 • Reservar-se el dret d’efectuar sorteigs de béns o serveis a la seva pàgina web.

12. DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu: marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges…, així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari continguts a la pàgina web calrossa.com) són propietat de CAL ROSSA o de les empreses productores i fabricants dels productes i serveis oferts. Per tant estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial i protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de CAL ROSSA, o, si escau, de l’empresa productora o del fabricant del producte titular dels drets, no està permès utilitzar, copiar, distribuir, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi d’una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts.

L’accés als serveis subministrats no suposa per part de CAL ROSSA, renúncia, transmissió ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars dels drets esmentats, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular de tals drets, s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers continguts en aquesta pàgina de manera il·lícita o que transgredeixi la moralitat, l’honor o la intimitat, correspondrà exclusivament a l’usuari, eximint en tot cas a CAL ROSSA de qualsevol responsabilitat que es derivi de tals conductes.

13. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

La responsabilitat civil de CAL ROSSA pels productes i serveis subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari o consumidor renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a CAL ROSSA, per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits, així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés de la web calrossa.com incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d’informació que pogués existir en l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a calrossa.com.

14. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

CAL ROSSA garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients. Totes les operacions de pagament on-line, en el cas que es produeixin, es realitzen a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL que protegeix les dades enfront d’intents de violació per tercers.

CAL ROSSA garanteix la protecció i confidencialitat de les despeses personals, domiciliaris, de pagament de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades pels nostres clients a CAL ROSSA o als seus empleats, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de CAL ROSSA. En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 17/1999 de 13 de Desembre, els clients d’calrossa.com poden, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a CAL ROSSA, Barri Santa Magdalena, núm. 162, 25700, la Seu d’Urgell, Lleida, o bé enviant un correu electrònic a info@calrossa.com.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les compravendes realitzades amb CAL ROSSA se sotmeten a la legislació espanyola. En cas de qualsevol conflicte o discrepància el fur aplicable serà dels Jutjats o Tribunals pertinents, sempre que no hi hagi alguna disposició legal que ho prohibeixi.

16. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcial, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

Follow us

© 2024 · Cal Rossa · Taús · All rights reserved · Terms & Conditions · Cookies · Disseny web: Qucut Produccions + Marc Julià

PDR.cat 2020 PDR.cat 2022
Leader PDR.cat 2020

Implementació d’estratègies de desenvolupament local
Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022 cofinançada per:

Unió Europea Fons Agrícola Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya

Ajut rebut 2020: 4.034,10 € (43% FEADER – 1.734,66 € / 57% DARP – 2.299,44 €)
Títol de l’actuació: Adaptació dels espais comunitaris de Cal Rossa per àpats, celebracions, teambuilding

Ajut rebut 2022: 74.347,76 € (43% FEADER – 31.969,54 € / 57% DARP – 42.378,22 €)
Títol de l’actuació: Espai de workation ecoturístic a Cal Rossa Taús

whatsapp